คณะกรรมการบริษัท

นายปรีดา  รอดโพธิ์ทอง
นางสาวรังษิยาภรณ์  อรุณสุรัตน์ภักดี
นางกัลยานี  จิรชนานนท์
นางนิรมล  หนูคง
นางสาวอรพินธ์  จิรชนานนท์
..............................................................................................................................
Board of Director


Mr. Preeda Rodphothong
Miss. Rungsiyaporn Aroonsuratpakdee
Mrs. Kunyanee Jirachananont
Mrs. Niramon Nukhong
Miss. Orapin Jirachananont
..............................................................................................................................