เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ที่ 48/2561
บริษัทฯ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ให้แก่ท่านที่สนใจได้ทำการศึกษาข้อมูลดังกล่าวต่อไป

To comply with the registrar's order No. 48/2561,
the Company would like to present information on financial
status and performance of the Company.รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รายปี / Financial reports and annual operating results

» "รายงานประจำปี 2561 (ปผว.1 รายปี) / Annual Report 2018" [PDF]
» "รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 / Auditor's Report and Financial Statements 2018" [PDF]
» "รายงานประจำปี 2560 (ปผว.1 รายปี) / Annual Report 2017" [PDF]
» "รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 / Auditor's Report and Financial Statements 2017" [PDF]
รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รายไตรมาส / Quarterly Report on Financial Position and Performance of the Company

» "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 2 ปี 2562 (ปผว.1 รายไตรมาส) / Quarter 2-2019 Report" [PDF]
» "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 1 ปี 2562 (ปผว.1 รายไตรมาส) / Quarter 1-2019 Report" [PDF]
» "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 3 ปี 2561 (ปผว.1 รายไตรมาส) / Quarter 3-2018 Report" [PDF]
» "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 1 และ 2 ปี 2561 (ปผว.1 รายไตรมาส) / Quarter 1&2-2018 Report" [PDF]
รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งรายไตรมาสและรายปี / Report on financial status and performance of the company in the past year

»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 2 ปี 2561 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2560" / "Quarter 2-2018 & Operating Report 2017" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 1 ปี 2561 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2560" / "Quarter 1-2018 & Operating Report 2017" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 4 ปี 2560 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2559" / "Quarter 4-2017 & Operating Report 2016" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 3 ปี 2560 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2559" / "Quarter 3-2017 & Operating Report 2016" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 2 ปี 2560 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2559" / "Quarter 2-2017 & Operating Report 2016" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 1 ปี 2560 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2559" / "Quarter 1-2017 & Operating Report 2016" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 4 ปี 2559 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2558" / "Quarter 4-2016 & Operating Report 2015" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 3 ปี 2559 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2558" / "Quarter 3-2016 & Operating Report 2015" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 2 ปี 2559 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2558" / "Quarter 2-2016 & Operating Report 2015" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 1 ปี 2559 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2558" / "Quarter 1-2016 & Operating Report 2015" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 4 ปี 2558 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2557" / "Quarter 4-2015 & Operating Report 2014" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 3 ปี 2558 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2557" / "Quarter 3-2015 & Operating Report 2014" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 2 ปี 2558 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2557" / "Quarter 2-2015 & Operating Report 2014" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 1 ปี 2558 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2557" / "Quarter 1-2015 & Operating Report 2014" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 4 ปี 2557 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2556" / "Quarter 4-2014 & Operating Report 2013" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 3 ปี 2557 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2556" / "Quarter 3-2014 & Operating Report 2013" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 2 ปี 2557 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2556" / "Quarter 2-2014 & Operating Report 2013" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 1 ปี 2557 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2556" / "Quarter 1-2014 & Operating Report 2013" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 4 ปี 2556 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2555" / "Quarter 4-2013 & Operating Report 2012" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 3 ปี 2556 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2555" / "Quarter 3-2013 & Operating Report 2012" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 2 ปี 2556 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2555" / "Quarter 2-2013 & Operating Report 2012" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 1 ปี 2556 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2555" / "Quarter 1-2013 & Operating Report 2012" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 4 ปี 2555 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2554" / "Quarter 4-2012 & Operating Report 2011" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 3 ปี 2555 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2554" / "Quarter 3-2012 & Operating Report 2011" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 2 ปี 2555 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2554" / "Quarter 2-2012 & Operating Report 2011" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 1 ปี 2555 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2554" / "Quarter 1-2012 & Operating Report 2011" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 4 ปี 2554 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2553" / "Quarter 4-2011 & Operating Report 2010" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 3 ปี 2554 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2553" / "Quarter 3-2011 & Operating Report 2010" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 2 ปี 2554 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2553" / "Quarter 2-2011 & Operating Report 2010" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 1 ปี 2554 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2553" / "Quarter 1-2011 & Operating Report 2010" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 4 ปี 2553 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2552" / "Quarter 4-2010 & Operating Report 2009" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 3 ปี 2553 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2552" / "Quarter 3-2010 & Operating Report" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 2 ปี 2553 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2552" / "Quarter 2-2010 & Operating Report 2009" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 1 ปี 2553 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2552" / "Quarter 1-2010 & Operating Report 2009" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 4 ปี 2552 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2551" / "Quarter 4-2009 & Operating Report 2008" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 3 ปี 2552 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2551" / "Quarter 3-2009 & Operating Report 2008" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 2 ปี 2552 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2551" / "Quarter 2-2009 & Operating Report 2008" [PDF]
»  "รายงานข้อมูลรายไตรมาส 1 ปี 2552 และ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรายปี 2551" / "Quarter 1-2009 & Operating Report 2008" [PDF]
»  "รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรายไตรมาสของปี 2551 และ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรายไตรมาสของปี 2550" / "Quarter 2008 & Operating Report 2007" [PDF]