ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
1. การประกันอัคคีภัย ภัยเบ็ตเตล็ด และภัยทางทะเล
บริษัทฯ รับประกันตามเงื่อนไข และความคุ้มครองของกรมธรรม์ แต่ละประเภท
2. การประกันภัยรถยนต์
เป็นการรับประกันความเสี่ยงภัยของการใช้รถยนต์ โดยให้ความคุ้มครองการสูญหายและความเสียหายของตัวรถ ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถ ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งความคุ้มครองพิเศษอื่นๆ เช่น การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา โดยแบ่งออกเป็น
2.1 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
2.2 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ


Products and Services
1.Fire Insurance, Miscellaneous Insurance and Marine and Logistics Insurance.
It’s covered by the Terms and Conditions of any type of the insurance policy.
2.Motor Insurance
It covers risk arising from use of motor vehicle. Protection ranges from loss of and damage to the vehicle itself, to injury, loss of life and property of both the driver and passengers of the vehicle, as well as loss of life and property of the third party. It also provides extra coverage such as driver bail bond. Motor Insurance is divided into :
2.1 Compulsory Insurance
2.2 Voluntary Insurance
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน / Step Claim

"วิธีปฏิบัติเมื่อท่านเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ [PDF]"