ประเภทกิจการ
บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ภายใต้พระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มีขอบข่ายการประกอบธุรกิจทั้งด้านการรับประกันภัยทางทะเล และขนส่ง

ประเภทการบริหาร
1. การประกันอัคคีภัย ภัยเบ็ตเตล็ด และภัยทางทะเล
1.1 บริษัทฯ รับประกันตามเงื่อนไข และความคุ้มครองของกรมธรรม์ แต่ละประเภท
2. การประกันภัยรถยนต์
2.1 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
2.2 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
3. การตรวจสอบอุบัติเหตุ
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ที่ประสบอุบัติเหตุ บริษัทฯมีมาตราการดังนี้
3.1 จัดให้มีพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุบริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด
3.2 มีบริการประกันตัวผู้ขับขี่
3.3 มีที่ปรึกษากฏหมาย และทนายความดำเนินการในชั้นศาล แทนผู้เอาประกันภัย
3.4 มีที่ปรึกษาทุกคนมีเครื่องมือสื่อสาร สามารถติดตามตัวได้ตลอด